Reko Fjärrvärme

Reko Fjärrvärme

Hurra! fick 2005 i uppdrag att ta fram ett namn, skapa en symbol samt producera material för lansering av Reko Fjärrvärme – ett system för kvalitetssäkring av relationen mellan kund och leverantör, framtaget av Svensk Fjärrvärme utifrån fjärrvärmekundernas krav och förväntningar. En Reko fjärrvärmeleverantör lever upp till högt ställda krav på öppenhet, förtroende och jämförbarhet i syfte att stärka och trygga fjärrvärmekundernas ställning.

Hurra! står bakom namnet Reko Fjärrvärme och har även designat dess symbol. Genom produktion av ett flertal foldrar om Reko Fjärrvärme har vi varit delaktiga i lanseringen och spridningen av systemet till olika målgrupper. Vi producerar även Reko-diplom på löpande basis.

Sedan lanseringen av Reko Fjärrvärme 2005 har merparten av Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag ansökt om och beviljats inträde, vilket betyder en tryggare ställning för kunderna samt goda förutsättningar för att utveckla relationerna mellan kund och leverantör.

Svensk Fjärrvärme – Bli Reko nu! folder

Reko Fjärrvärme diplom

 

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar del 2

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar del 2

Hurra! fick 2005 i uppdrag att ta fram ännu en annonsserie för Stockholms Hamnar. Då man bedömde att fler personer, efter den första kampanjen, kände till vad Stockholms Hamnar gör och då hotet mot hamnarnas existens inte längre var lika akut var utgångsläget för den nya kampanjen lite annorlunda. Syftet var nu främst att locka nya kunder till Stockholms Hamnar.

Vi arbetade vidare med konceptet ”Via! Stockholms Hamnar” och tog fram nio nya annonser med samma formspråk, men med helt nya bilder och texter. Budskapen fokuserade mer på kundnytta än tidigare.

Annonserna, som visas i fack- och dagspress sedan 2006, är ett led i Stockholms Hamnars allt starkare fokus på marknaden.

Vidgade vyer! Via Stockholms Hamnar

Mitt i prick! Via Stockholms Hamnar

Fruktsamhet! Via Stockholms Hamnar

Grafisk manual för Svensk Fjärrvärme

Omslaget till Svensk Fjärrvärmes grafiska manual

När vi inledde vårt samarbete 2002 behövde Svensk Fjärrvärme en ny grafisk profil. I uppdraget ingick även att finna ett manér för framtagning av rapporter och annat material som Svensk Fjärrvärme ger ut.

Med utgångspunkt från Svensk Fjärrvärmes befintliga logotyp skapade vi en grafisk profil som bland annat består av olika mönster som används på produkternas framsidor.

I samband med detta producerade vi en manual med riktlinjer för hur profilreglerna bör tillämpas. I enlighet med den grafiska profilen har vi även producerat diverse profilmaterial, såsom visitkort, brevpapper, webbsida m.m.

Vårt arbete har givit Svensk Fjärrvärme en tydlig och funktionell grafisk profil som används genomgående för broschyrer, rapporter, inbjudningar, annonsering m.m.

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes grafiska manual

Ett uppslag ur Svensk Fjärrvärmes grafiska manual

Utveckling av Stockholms Hamnars grafiska profil

Omslaget till Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003Ett uppslag ur Stockholms Hamnars grafiska profil, 2003

År 2001 påbörjades arbetet med att modernisera och justera Stockholms Hamnars befintliga logotype, förnya och utöka den befintliga grafiska profilen samt producera en grafisk manual. Tidigare hade Stockholms Hamnar en väldigt enkel grafisk profil som i princip omfattade logotyp, typsnitt och färger.

Då vi arbetat med Stockholms Hamnar under ett antal år var vi väl insatta i deras produktioner och kunde snabbt starta upp ett inledande researcharbete. Tillsammans med en projektgrupp från kunden samlade vi in allt tillgängligt producerat material för att få en bra och så komplett överblick som möjligt. Vi konstaterade snabbt att det fanns mycket att göra för att få ett enhetligt och konsekvent grafiskt språk. Bland annat består Stockholms Hamnar av tre olika geografiskt spridda hamnområden (Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn) med skilda förutsättningar och behov, vilket innebar spretig kommunikation.

Efter faktainsamling, förarbete och förankring hos kunden startade arbetet med att skapa en enhetlig struktur. Skisser och förslag togs fram och bearbetades tillsammans med Stockholms Hamnar. Bland annat beslutades, på vår inrådan, att logotypen borde förenklas och moderniseras. En viktig del var att få alla verksamhetsområden att kommunicera att man var Stockholms Hamnar, tidigare hade man ibland kommunicerat en annan avsändare, till exempel Stuveriet eller Kapellskärs Hamn.

Stockholms Hamnars logotyp – före och efter

Logotypen förenklades på så sätt att symbolen blev mer framträdande och att vi bytte typsnitt på namnet. Resultatet blev en tydligare och enhetligare avsändare för alla företag inom koncernen Stockholms Hamnar. På detta sätt fick Stockholms Hamnar ett större genomslag, bland annat genom att all tryckt och digital information gick ut med samma avsändare och grafiska språk.

Projektet avslutades i juni 2003 med att en tryckt och en digital grafisk manual togs fram och distribuerades till alla medarbetare och samarbetspartners.

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar

Annonskampanj Via Stockholms Hamnar

I början av 2000-talet fanns ett behov av att informera allmänhet, politiker och beslutsfattare om de olika delarna av hamnarnas verksamhet för att de skulle förstå hur betydelsefulla hamnarna är för Stockholm och regionen i övrigt. Hurra! fick uppdraget att ta fram en annonsserie med detta budskap.

Många känner inte till att mycket av det som är viktigt och självklart för oss svenskar i vardagen kommer via Stockholms Hamnar. Detta ville vi visa på ett tydligt och roligt sätt. Kampanjen bestod av åtta annonser som speglade de olika delarna i hamnens verksamhet och som visade föremål som fraktas via eller är förknippade med Stockholms Hamnar. Tillsammans utgjorde bild, rubrik och brödtext ett dubbeltydigt budskap med glimten i ögat.

Annonserna som ingick i kampanjen ”Via Stockholms Hamnar” visades i fack- och dagspress 2002-2004. Målsättningen med annonserna – ökad kännedom om hamnens verksamhet och betydelse – har uppnåtts. Kampanjen fick mycket positiv respons och resulterade i ännu en annonskampanj på temat ”Via Stockholms Hamnar”.

Soldäck! Via Stockholms Hamnar

Fiskelycka! Via Stockholms Hamnar

750 år! Via Stockholms Hamnar

Hurra!   Besöksadress: Vegagatan 8 | Postadress: 113 29 Stockholm | Telefon: 08-34 91 90 | Cookies